Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

घर नक्शा सम्बधि सूचना

यस बुद्धबाटीका नगरपालिकामा नया घर निर्माण गर्ने वब्यक्ति हरु ले अनिवार्य रुपमा नगरपालिका बाट घर नक्शा पास गराई निर्माण गर्नु हुन अनुरोध छ 

यदि कसैले नक्शा पास नियम विपरीत घर निर्माण गरको पाईएमा त्यस्ता घर हरुका लागि नगरपालिका बाट  सबै खालका सुबिधा हरुमा रोक लगाउन सकिने बेहोरा सबै को जानकारी को लागि अनुरोध छ