सूचना, संचार र प्रविधि (ICT) अभिमुखीकरण कार्यक्रमका स्लाइडहरु

Presented by Ekendra Lamsal (ICT Expert) and Sumit Bhattarai (ICTV Kapilvastu Municipality)