व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि सूचना

" यस नगरपालिका भित्र व्यवसाय संचालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायी हरु ले आफ्नो व्यवसाय नगरपालिकामा दर्ता गराई नगरपालिका बाट परमाण पत्र लेनु हुन अनुरोध छ