बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको पहिलो नगरपरिषद २०७२/०७३

बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको पहिलो नगरपरिषद २०७२/०७३ मिति २०७२/०९/२९ गते सम्पन्न गरियो |