सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०७६-५४५०३४, ०७६-५४५१९०

फयाक्स : +९७७ ०७६-५४५१९१

इमेल : buddhabatikamun@gmail.com

Facebook page : www.facebook.com/Buddhabatika 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !