घर नक्शा सूचना

यस नगरपालिका मा नया निर्माण हुने घर हरुले  भबन निर्माण आचार संहिता अनुसार निर्माण को लागि अनुरोध छ